Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

Szekeres Júlia e.v. (a továbbiakban: adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a weboldal üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet az üzemeltető, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: folyamatszervezo.hu (a továbbiakban: weboldal)

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az összes oldalról. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

Az Általános adatvédelmi rendelet szerint a személyes adatok

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Infotv. rendelkezései szerint személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

 

A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

A. Sütik (cookie-k)

A weboldalon a honlap látogatottsági adatait elemző Google Analytics szoftver fut, amely a látogatásokról rögzít adatokat. A weboldal látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
Az adatkezelő a honlapon sütiket (cookies) kezel. A sütik a weboldal felhasználójára vonatkozó információkat tartalmazzák, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás és könnyebb lesz a webhely használata.
Átmeneti (session) cookie: egy munkamenet (oldallátogatás) után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a weboldal biztonságosabban tudjon működni, és elengedhetetlenek ahhoz, hogy minden funkció hibátlanul működjön.
A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatainak védelmét, azonban a weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A Google Analytics révén információkat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy a honlap látogatói miként használják az oldalt. Tesszük ezt annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek.

A Google Analytics adatokat gyűjt arról, hogy a látogató milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattint rá. Mivel ennek keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk a felhasználó nevét vagy címét, ezek az adatok azonosításra nem alkalmasak, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja vagy bárkivel megossza. Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat.

Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat honlapunkról, böngészője segítségével megteheti: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDes…

 • adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata,
 • kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
 • adatkezelés jogalapja: a z Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.
 • adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 30 nap, kivéve a külső sütiket, amelyek vonatkozásában az adott adatkezelő feltételei irányadók.
 • adattárolás módja: elektronikus
 • adatok megismerésére jogosult személyek köre: a weboldal üzemeltetője

 

B. Hozzászólás/Kapcsolatfelvétel

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy az egyes tartalmakhoz hozzászólást helyezzen el vagy közvetlenül kapcsolatba lépjen az oldal üzemeltetőjével az erre rendszeresített űrlap segítségével.

Ezen űrlapokon személyes adatnak minősül a „Saját név”, az „Email cím”, valamint a „Honlap” mezőben megadott érték, melyekre a felhasználó későbbi beazonosítása miatt van szükség.

 • adatkezelés célja: a weboldalon keresztül történő véleményformálás és kapcsolatfelvétel megteremtése,
 • kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, weboldal címe,
 • adatkezelés jogalapja: az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás,
 • adattárolás határideje: az érintett kérésére való törlésig,
 • adattárolás módja: elektronikus

 

C. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

A vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani az oldal üzemeltetőjének, adatkezelőnek.

 • adatkezelés célja: a vásárlói panaszok kivizsgálása, kezelése
 • kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok
 • adatkezelés jogalapja: az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése
 • adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre
 • adattárolás módja: elektronikus, papír alapú

 

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Tárhelyszolgáltató: Webonic Kft., 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
Levelezőrendszer: Az oldal üzemeltetője a Google Inc (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mount View, CA, USA) Gmail levelezési rendszere segítségével bonyolítja a levelezését.
Online hirdetés: Google Ireland Limited (székhely: Dublin 4. Barrow Street, Ireland)
Online hirdetés/közösségi média: Facebook Ireland Limited (székhely: Dublin 2. 4 Grand Canal Square, Ireland)

A fenti adatfeldolgozók kizárólag az utasításaink szerint és kizárólag a fent megjelölt céllal összefüggésben kezelhetik az átadott adatokat.

Az adatfeldolgozók legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosultak kezelni, ameddig az oldal üzemeltetője jogosult az adatok kezelésére.

A fent megjelölt általunk igénybe vett adatfeldolgozók körének változásáról a jelen tájékoztató módosításának útján értesülhet.

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét.

Az adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelő a jelen tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi weboldalán. A tájékoztató elfogadása (a megfelelő jelölőnégyzetben elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Az adatkezelő munkája során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható.

Ha a tájékoztató hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, adatainak törlését, az adatkezelés korlátozását az adatkezelő e-mail címén keresztül.

 

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;

Az érintett jogosult arra, hogy

 • tájékoztatást kapjon azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt;
 • minden részletre kiterjedő felvilágosítást kapjon arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték;
 • tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított két héten belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az adatkezelő csak az Általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított két héten belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (helyesbítéshez való jog).

 

2. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.

Arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek jelen tájékoztató megfelelő pontjának megfelelően.

 

3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben az adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek [a jogos érdek, mint jogalap alkalmazásának feltételeit jelen tájékoztató 5. pontja tartalmazza].
 • Tiltakozási jog gyakorlása esetén az adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az adatkezelő ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

 

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és az adatkezelés automatizált módon történik.
 • az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

JOGORVOSLAT

Az Info törvény 14.§-19.§ és 21.§-23.§ is tartalmaznak iránymutatást a felhasználó jogaira vonatkozóan.

A felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg.

Az eljárás megindítása előtt célszerű az adatkezelőt megkeresni a jogsérelem orvoslása érdekében.

Az NAIH elérhetőségei: